LTCSDL – HD TẠO PROJECT DOTNET-CORE MVC-APIMôn: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

* Mục tiêu:
– Tạo ra 1 project Dotnet Core : MVC API (Backend) kết hợp Angular ClientApp (Frontend) để xây dựng ứng dụng chạy trên nền tảng web.
– Ứng dụng được xây dựng theo Design Pattern n-tier (Presentation Layer, Business Layer & Data Layer).
– Kết nốt đến database Northwind (MSSQL)

* Môi trường:
1) Cài đặt Visual Studio 2019

2) Cài đặt Dotnet Core 3.1.3 hoặc cao hơn

3) Cài đặt NodeJS

4) Cài đặt Angular CLI (9.0 trở lên)

5) Cài đặt Visual Studio Code

* Các bước thực hiện
6) Tạo Solution & project Web MVC (Presentation layer)
7) Tạo project DAL (Data Layer)
8) Tạo Entity Framework trong project DAL
9) Tạo project BLL (Business Layer)
10) Tạo project Common (Các đối tượng sử dụng chung)
11) Tạo mẫu CategoryController
12) Nhúng Swagger Dependencies vào project Web

Nguồn: https://dentistfinders.net

Xem thêm bài viết khác: https://dentistfinders.net/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *